Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką"

Stowarzyszenie "Pod Zieloną Koniczynką" to inicjatywa społeczna utworzenia przedszkola w Rudzie-Hucie.

Stowarzyszenie powstało 10 grudnia 2012 r. z dniem otrzymania wpisu pod numerem KRS 0000443538 do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowym Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. działalność charytatywna;
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 6. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. organizacja nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 10. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 11. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 12. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 13. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 14. turystyka i krajoznawstwo;
 15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 16. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 17. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
 18. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 19. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej;
 20. popieranie wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 21. organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 22. wzajemna pomoc i integracja członków stowarzyszenia;
 23. promocja ekonomii społecznej;
 24. promocja i organizacja wolontariatu;
 25. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 26. porządek i bezpieczeństwo publiczne.


Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Łukasz Dziaduk - prezes zarządu,
 2. Barbara Sadowska - wiceprezes zarządu,
 3. Sylwia Panas - skarbnik zarządu,
 4. Agnieszka Opas - sekretarz zarządu,
 5. Magdalena Przetak - członek zarządu.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Zarząd Stowarzyszenia w ww. składzie został wybrany przez Walne Zebranie Członków w dniu 21 czerwca 2016 r.


Dane kontaktowe:
ul. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta
tel. 604 215 055
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.stowarzyszeniepzk.pl

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech